Pravila uporabe

storitve ToyotaGO

 1. Uvodne določbe

1.1. Občina Kočevje na svojem območju uvaja in sofinancira novo vrsto prevoza, t.i. najem vozila z voznikom (ToyotaGO storitev), da bi se njeni občani lažje vključevali v aktivno družbeno življenje.

1.2. ToyotaGo storitev na območju Občine Kočevje skladno s temi Pravili uporabe ToyotaGO storitve (v nadaljevanju: »Pravila«) organizira javno občinsko podjetje:

KOMUNALA Kočevje, d.o.o.

Tesarska ulica 10, 1330 Kočevje,

matična številka: 5067804000,

davčna številka: SI 10626271

(v nadaljevanju: »Komunala Kočevje«).

 

Komunala Kočevje pri tem deluje kot posrednik, ki omogoča uporabo mobilne in spletne aplikacije ToyotaGO (v nadaljevanju: ToyotaGO Aplikacija) za najem vozila z voznikom in zagotavlja izvedbo tako najetih prevozov s strani ustrezno usposobljenih in licenciranih prevoznikov.

1.3. Uporabo ToyotaGO Aplikacije za Komunalo Kočevje zagotavlja:

Toyota Adria d.o.o.

Brnčičeva ulica 51, 1231 Ljubljana-Črnuče, Slovenija

Matična številka: 1328425000

Davčna številka: SI 52689271

 

1.4. Izvedbo najetih prevozov za Komunalo Kočevje izvaja ustrezno usposobljeni in licencirani prevoznik:

 

PREVOZI VILI Vilko Ilc s.p.

Gorenje 56, 1332 Stara Cerkev

Matična številka: 3715990000

Davčna številka: SI 35416360

 

1.5. Uporabniki glede vseh potrebnih informacij o ToyotaGO storitvi lahko kontaktirajo:

KLICNI CENTER

+386 30 709 709 (vsak delovni dan od 9:00 do 15:00 ure)

E-naslov: podpora@toyota-go.si

 

1.6. Ta Pravila določajo način in pogoje, pod katerimi uporabniki lahko koristijo ToyotaGO storitev.

1.7. V teh Pravilih se besede »vi«, »vaš« nanašajo na uporabnika storitev ToyotaGo, Spletne strani ali ToyotaGO Aplikacije.

 

1.8. Vse informacije v zvezi s storitvijo ToyotaGO lahko pridobite na spletni strani www.toyota-go.si, lahko nam pišete na e-mail podpora@toyota-go.si ali pokličete v klicni center na +386 30 709 709 (vsak delovni dan od 9:00 do 15:00 ure).

 

 

1.9. Pri uporabi ToyotaGO storitve se spoštuje vašo zasebnost. Vaši osebni podatki, pridobljeni neposredno od vas v zvezi z uporabo ToyotaGO storitve, bodo skrbno varovani skladno s Politiko zasebnosti ToyotaGO, objavljeno na spletni strani www.toyotago.si, upoštevajoč Splošno uredbo o varstvu osebnih podatkov (GDPR), Zakon o varstvu osebnih podatkov in druge veljavne predpise na področju varstva osebnih podatkov. Osebni podatki uporabnikov so potrebni za izvedbo naročenih storitev oziroma izpolnjevanje pogodbenih obveznosti. Uporabnik se posebej seznani, kako se osebni podatki zbirajo, hranijo, obdelujejo, uporabljajo in posredujejo ter o pravicah v zvezi z obdelavo osebnih podatkov z Izjavo o zasebnosti, dostopni v ToyotaGO Aplikaciji.

 

 1. Definicije

V teh Pravilih imajo naslednji izrazi naslednji pomen:

»Najem vozila z voznikom« je vrsta prevoza, ki se izvaja kot prevoz potnika ali skupine potnikov z vozilom, ki ima poleg voznikovega sedeža največ osem sedežev. Najem vozila z voznikom ne pomeni, da potnik najame celotno vozilo izključno zase ali za skupino potnikov, ki si jo sam izbere, temveč lahko voznik v času najetega prevoza prevaža tudi druge potnike.

»Območje izvajanja storitve« je območje Občine Kočevje.

»Potnik« je fizična oseba, ki dejansko koristi storitev prevoza.

»Ponudnik« je Komunala Kočevje, ki na območju Občine Kočevje organzira ToyotaGO storitev.

»Predefiniran prevoz« je najem vozila z voznikom, ki nudi prevoz znotraj območja izvajanja storitve od poljubnega odhodnega kraja do vnaprej določenega namembnega kraja oz. obratno v primeru povratnega prevoza.

»Prevoz na zahtevo« je najem vozila z voznikom, ki nudi prevoz znotraj območja izvajanja storitve od poljubnega odhodnega kraja do poljubnega namembnega kraja po izbiri uporabnika.

»Prevoznik« je ustrezno usposobljeni in licencirani voznik, ki izvede prevoz na zahtevo v okviru ToyotaGO storitve.

»Spletna stran« je spletna stran www.toyota-go.si.

»ToyotaGO Aplikacija« je mobilna in spletna aplikacija, preko katere se zagotavlja ToyotaGO storitev.

»ToyotaGO storitev« je sklop storitev, ki uporabniku, izključno za njegovo zasebno uporabo, nudi:

da preko ToyotaGO Aplikacije odda povpraševanje za najem prevoza - najem vozila z voznikom;

da glede na razpoložljivo ponudbo prevozov preko ToyotaGO Aplikacije naroči najem vozila z voznikom in se s tem strinja, da ponudnik organizira prevoz tako, da glede na naročilo izbere prevoznika ter v imenu in za račun uporabnika oziroma potnika s prevoznikom sklene prevozno pogodbo;

da preko ToyotaGO Aplikacije poravna storitev ToyotaGO;

da koristi naročeni prevoz - sam ali potnik, za kogar je uporabnik prevoz naročil, na podlagi predložitve QR kode vozniku ob vstopu v vozilo.

»Uporabnik« je polnoletna fizična oseba, ki je registrirana v ToyotaGO Aplikaciji kot uporabnik ter lahko naroči in poravna ToyotaGO storitev preko ToyotaGO Aplikacije.

»Uporabniški račun« je račun uporabnika v ToyotaGO Aplikaciji, ki ga uporabnik pridobi z uspešno registracijo in preko katerega lahko naroča in poravnava ToyotaGO storitev.

 

 1. Splošni pogoji storitve ToyotaGO

3.1. Za uporabo ToyotaGO storitve mora uporabnik pristopiti k tem Pravilom in sprejeti vse iz njih izhajajoče obveznosti.

3.2. S pristopom k tem Pravilom uporabnik sklene pogodbo s Komunalo Kočevje, da mu kot posrednik omogoči uporabo ToyotaGO storitve.

3.3. Ta Pravila so na voljo v ToyotaGO Aplikaciji in na Spletni strani in se lahko kadarkoli spremenijo. Ponudnik bo o spremembi teh Pravil vse uporabnike obvestil preko Aplikacije ToyotaGO najmanj 15 dni pred pričetkom njihove veljavnosti.

3.4. Uporabnik je dolžan s temi Pravili seznaniti vse potnike, za katere naroča ToyotaGO storitev. Uporabnik s tem v zvezi prevzema vso odgovornost do potnika.

 

 1. Registracija uporabnika in uporabniški račun ToyotaGO

4.1. Pred prvo uporabo ToyotaGo storitve se mora uporabnik registrirati.

 

4.2. Za uspešno registracijo mora uporabnik sprejeti ta Pravila in potrditi, da jih razume ter jih bo spoštoval. Prav tako mora uporabnik potrditi, da je seznanjen z Izjavo o zasebnosti. Besedilo Pravil in Izjave o zasebnosti je dostopno v ToyotaGO Aplikaciji, tako da jih uporabnik lahko pred registracijo natančno prebere.

 

4.3. Uporabnik se registrira z vnosom svojih osebnih podatkov in kontaktnih informacij (ime, priimek, e-poštni naslov, telefonska številka, naslov bivališča ter davčna številka) ter določi svoje uporabniško ime in dostopno geslo. Pred prijavo mora uporabnik potrditi registracijo s klikom na unikatno povezavo, ki jo prejme na navedeni e-poštni naslov. Po verfikaciji z na Občini Kočevje pooblaščeni osebi za vpogled v davčne številke registriranih uporabnikov, slednji pridobi uporabniški račun. Vpis davčne številke je potreben v primeru, da želite koristiti subvencionirano ceno prevoza (mlajši od 18 let: 50 % subvencije, starejši od 65 let: 100 % subvencija).

 

4.4. Kot uporabnik se lahko registrira samo polnoletna fizična oseba, kar uporabnik potrdi ob vnosu osebnih podatkov ob registraciji in s pomočjo davčne številke verificira na Občini Kočevje pooblaščena oseba.

 

4.5. Uporabnik lahko najame prevoz tudi za druge osebe, kot na primer: svoje družinske člane, prijatelje ali tretje osebe. Uporabnik v razmerju do potnika prevzema vso odgovornost glede seznanitve s temi Pravili. Uporabnik v razmerju do ponudnika prevzema vso odgovornost za kršitve teh Pravil s strani potnikov, za katere je najel prevoz, in se zavezuje ponudniku poravnati vse potnikove obveznosti in škodo, ki bi jo taki potniki povzročili ponudniku.

 

4.6. Če želi uporabnik koristiti določene ugodnosti ToyotaGO storitve, ki so vezane na starost potnika, mora uporabnik za koriščenje teh ugodnosti ob registraciji vnesti tudi starostno kategorijo potnika, za katerega naroča ToyotGO storitev. Izbira lahko med mladoletnimi osebami in osebami starejšimi od 65 let. Če tega ne stori, ugodnosti, vezanih na starost potnika, ne more koristiti. Voznik ob vstopu potnika v vozilo lahko preveri izpolnjevanje starostnega pogoja tako, da zahteva predložitev veljavnega osebnega dokumenta na vpogled. Če potnik veljavnega osebnega dokumenta na vpogled ne predloži, voznik zavrne potniku vstop v vozilo.

 

4.7. Uporabnik do svojega ToyotaGO uporabniškega računa dostopa s svojim e-poštnim naslovom ali uporabniškim imenom in geslom, ki ga določi v postopku registracije. Geslo in uporabniško ime sta zaupne narave, zato mora uporabnik z njima ravnati skrbno in ju ne sme razkrivati nobeni drugi osebi. Uporabnik je sam odgovoren za svoje uporabniško ime in geslo in aktivnosti na njegovem uporabniškem računu. Če uporabnik meni, da ima dostop do njegovega uporabniškega računa tretja oseba, mora o tem takoj obvestiti ponudnika, da omeji nepooblaščen dostop do uporabniškega računa.

 

4.8. Če uporabnik pozabi geslo, si geslo lahko ponastavi preko funkcionalnosti pozabljenega gesla. V vnosno polje vpiše svoj e-poštni naslov, na katerega prejme unikatno povezavo do spletnega obrazca, preko katerega si lahko nastavi novo geslo za prijavo.

 

4.9. Uporabnik lahko ureja svoje podatke v uporabniškem računu.

 

4.10. Podatki in informacije, ki jih uporabnik navaja ob registraciji in odpiranju uporabniškega računa oziroma vnaša v ToyotaGO Aplikacijo morajo biti točni, pravilni in resnični, v nasprotnem primeru ponudnik ni dolžan zagotoviti naročeno ToyotaGO storitev in lahko takoj odpove pogodbo o posredovanju ter zapre uporabniški račun. Uporabnik je ponudniku odgovoren za vso škodo, ki bi lahko nastala zaradi netočnih, nepravilnih ali neresničnih podatkov in informacij.

 

 1. Prevoz na zahtevo

5.1. Storitev ToyotaGO nudi dve vrsti prevozov: prevoz na zahtevo in predefiniran prevoz. V pilotni fazi, prvih 6 mesecev, je predvidoma na voljo zgolj možnost predefiniranih prevozov.

 

5.2. Uporabnik naroči prevoz v ToyotaGO Aplikaciji:

 

 1. a) Pri naročilu prevoza na zahtevo mora izbrati/vpisati naslednje podatke:
 • točno lokacijo odhoda in destinacijo prevoza,
 • datum in čas odhoda ter želeni čas prihoda na destinacijo,
 • število potnikov in njihova starost, če želi koristiti ugodnosti ToyotaGo storitve,
 • izbrati, ali je za prevoz potnika potreben otroški sedež,
 • na podlagi izpisa razpoložljivih prevozov potrditi izbrani prevoz.
 1. b) Pri naročilu predefiniranega prevoza mora izbrati/vpisati naslednje podatke:
 • dogodek, na katerega želi koristiti prevoz,
 • točno poljubno lokacijo odhoda in predefinirano destinacijo prevoza oz. predefinirano lokacijo odhoda in izbrano destinacijo prevoza izmed predefiniranih dogodkov,
 • na podlagi izpisa razpoložljivih prevozov izbrati želeni prevoz,
 • enosmerni ali povratni prevoz,
 • število potnikov.

5.3. Uporabnik z oddajo naročila sklene pogodbo o posredovanju s ponudnikom in ponudnika pooblasti, da organizira prevoz tako, da sam izbere prevoznika in z njim v imenu in za račun uporabnika oziroma potnika s prevoznikom sklene prevozno pogodbo.

5.4. Naročeni prevoz je zagotovljen, ko je naročilo v ToyotaGO Aplikaciji sprejeto in potrjeno. Med oddanimi naročili imajo prednost prej oddana naročila. Ponudnik ne odgovarja uporabniku oziroma potniku za izvedbo naročila, ki ni bilo sprejeto in potrjeno s strani ToyotaGO Aplikacije. Ponudnik si pridržuje pravico do spremembe vozila po potrjeni rezervaciji, o čemer bo uporabnik obveščen preko ToyotaGO Aplikacije.

5.5. Ob potrditvi naročila uporabnik prejme QR kodo ToyotaGO storitve, ki velja kot vstopnica za naročeni prevoz. Ob vstopu v vozilo voznik zahteva predložitev QR kode. Voznik ob vstopu potnika v vozilo lahko preveri izpolnjevanje starostnega pogoja tako, da zahteva predložitev veljavnega osebnega dokumenta na vpogled.

5.6. Uporabnik lahko oddano naročilo brez stroškov prekliče v ToyotaGO Aplikaciji najkasneje 1 uro pred odhodom. V primeru kasnejšega preklica je uporabnik dolžan poravnati strošek naročene ToyotaGO storitve.

5.7. Prevoz se zagotavlja ob določeni uri, pri čemer lahko pride pri prevozniku do časovnega odstopanja 15 minut, ki ne šteje za zamudo (pravočasen prevoz). Potnik mora biti na lokaciji ob naročenem času prevoza.

5.8. Prevoznik prevzema vso odgovornost za izvedbo varnega in pravočasnega prevoza.

5.9. Uporabnik lahko spremlja status najetega prevoza v ToyotaGO Aplikaciji, prav tako si lahko uredi prejem t.i. potisnih novic.

 

 1. Plačilo

6.1. Uporabnik poravna ToyotaGo storitev s plačilom z bančno kartico oz. s plačilom iz dobroimetja na svojem uporabniškem računu.

 

6.2. Uporabnik je ob naročilu prevoza seznanjen z najvišjo ceno ToyotaGO storitve glede na čas in dolžino prevoza. Končna cena storitve ToyotaGO je lahko nižja glede na povpraševanje in jo določi ToyotaGO Aplikacija ob sprejemu in potrditvi naročila.

6.3. Ob naročilu storitve ToyotaGO se sredstva na bančni kartici oz. dobroimetju uporabniškega računa rezervirajo. Plačilo je izvedeno, ko voznik registrira vstop potnika na vozilo in poskenira QR kodo naročene ToyotaGO storitve. Plačilo se izvede tudi, če se naročena ToyotaGO storitev ne koristi in pravočasno ne odjavi.

6.4. Vse cene prevozov vključujejo DDV v višini 22 %.

6.5. Nakup ToyotaGO storitve, opravljen preko ToyotaGO Aplikacije, se šteje za nakup, opravljen skladno s pravnim redom Republike Slovenije.

6.6. Uporabnik je dolžan poravnati vse naročene ToyotaGO storitve. Če do prevoza niso poravnane vse naročene ToyotaGO storitve, voznik potniku zavrne koriščenje naročenega prevoza.

6.7. Če uporabnik izkazuje negativno stanje na uporabniškem računu, do poplačila vseh zapadlih obveznosti uporabnik ne mora naročati ToyotaGo storitev.

 

 1. ToyotaGo Aplikacija in Spletna stran

7.1. Dostop do ToyotaGO Aplikacije in Spletne strani je zagotovljen na način in v stanju, »kot je dostopen« v času uporabe. Ponudnik si pridržuje pravico do omejitev, prepovedi, spremembe dostopa brez predhodnega obvestila uporabniku. Ponudnik ne prevzema nobene odgovornosti, če ToyotaGO Aplikacija ali Spletna stran zaradi katerega koli razloga kadar koli nista dostopni.

7.2. Ponudnik ne zagotavlja, da bosta ToyotaGO Aplikacija in Spletna stran delovali vsak trenutek in ves čas, pravočasno, povsem varno in brez napak.

7.3. Ponudnik si pridržuje pravico do vzdrževanja ToyotaGO Aplikacije in Spletne strani, zato bosta lahko ToyotaGO Aplikacija in Spletna stran občasno nedostopni. Posledično v tem času ToyotaGO storitev ne bo omogočena. Ponudnik si bo prizadeval, da bo tako vzdrževanje opravljeno v najkrajšem možnem času v najmanj neugodnem času za uporabnike. O tem bodo uporabniki vnaprej obveščeni.

7.4. Ponudnik si bo po najboljših močeh prizadeval, da bosta ToyotaGO Aplikacija in Spletna stran delovali zanesljivo in varno, vendar pa se mora uporabnik zavedati, da prenos informacij preko interneta nikoli ne more biti povsem varen in je lahko prestrežen s strani tretjih oseb. Zaradi same narave interneta, ponudnik ne more zagotavljati, da bosta ToyotaGO Aplikacija in Spletna stran vedno prosti virusov. Uporabniku se priporoča, da vedno uporablja ustrezno protivirusno zaščito na svojih mobilnih in drugih naparavah, s katerimi bo dostopal do ToyotaGO Aplikacije in Spletne strani.

7.5. Ponudnik bo redno posodabljal ToyotaGO Aplikacijo in Spletno stran, zato se lahko vsebine spreminjajo, arhivirajo ali zbrišejo.

 

 1. Kodeks vedenja

8.1. Ponudnik pričakuje, da bodo uporabniki in potniki imeli različne interese in mnenja. Ne glede na to pa se zahteva, da se uporabniki in potniki pri koriščenju ali v zvezi s koriščenjem ToyotaGO storitve vedejo primerno in spoštljivo drug do drugega ter prevzemajo odgovornost za svoje ravnanje.

8.2. Med prevozom je še posebej prepovedano motiti voznika pri vožnji, kaditi, piti alkoholne pijače, zvočno ali slikovno snemati voznika ali ostale potnike.

8.3. V ToyotaGO Aplikaciji in na Spletni strani se ne sme objavljati ali posredovati nobenih nezakonitih, škodljivih, žaljivih, zlonamernih, grozilnih in podobnih vsebin, prav tako tudi ne vsebin, ki bi vzpodbujale k ravnanju, ki bi lahko ogrožalo ugled ponudnika, ToyotaGO storitve, prevoznikov ali kakor koli predstavljalo nezakonito ravnanje.

8.4. Če uporabnik ali potnik pri koriščenju ali v zvezi s koriščenjem ToyotaGO storitve ne spoštujeta tega Kodeksa vedenja, ima ponudnik pravico, da takoj, brez poziva k prenehanju kršitve, prepove oziroma onemogoči uporabo ToyotaGO Aplikacije ali Spletne strani, onemogoči koriščenje ToyotaGO storitve, naročenega prevoza ter odpove pogodbo o posredovanju.

 

 1. Prenehanje pogodbe

9.1. Uporabnik lahko kadarkoli odpove pogodbo o posredovanju s podajo zahteve za zaprtje uporabniškega računa. Ponudnik zapre uporabniški račun najkasneje v roku 3 dni po sprejetju zahteve.

9.2. Uporabnik je dolžan poravnati vse svoje obveznosti, zapadle do oddaje zahteve za zaprtje uporabniškega računa.

9.3. Ponudnik ob zaprtju uporabniškega računa uporabniku ne vrne dobroimetja na uporabniškem računu.

9.4. Če uporabnik krši ta Pravila in s kršitvijo ne preneha niti po pozivu k prenehanju kršitev s strani ponudnika, lahko ponudnik odpove pogodbo o posredovanju in uporabniku zapre uporabniški račun.

9.5. Če uporabnik huje krši ta Pravila lahko ponudnik takoj odpove pogodbo o posredovanju in uporabniku zapre uporabniški račun brez poziva k prenehanju kršitve. Za hujšo kršitev teh Pravil štejejo predvsem, a ne izključno, kršitve točke 4.10. in poglavja 8 teh Pravil.

9.6. Uporabnik je odgovoren in prevzema vse obveznosti, ki bi nastale zaradi njegovega nespoštovanja teh Pravil oziroma nespoštovanja teh Pravil s strani potnikov, za katere je naročil prevoz.

 

 1. Višja sila

10.1. V primeru nezmožnosti ali zamude pri zagotavljanju ToyotaGO storitve (uporabe ToyotaGO Aplikacije, organiziranju prevoza, nezmožnosti izvedbe ali prekinitve prevoza) zaradi višje sile, ponudnik ne odgovarja za nastalo škodo. Ponudnik uporabniku zagotovi dobroimetje na njegovem uporabniškem računu v višini vrednosti plačane, a zaradi višje sile nezagotovljene ToyotaGO storitve oziroma ToyotaGO storitve, ki je bila zaradi višje sile zagotovljena z zamudo.

10.2. Kot višja sila se šteje zunanji dogodek, ki ga ni bilo mogoče pričakovati, se mu izogniti ali ga odvrniti.

10.3. Kot višja sila štejejo tudi prenehanje delovanje interneta, teroristično dejanje, kibernetski napad ipd.

 

 1. Uporaba prava

11.1. Ta Pravila in vsa razmerja, ki iz teh Pravil izhajajo, se presojajo skladno s slovenskim pravom.

11.2. Morebitna nesoglasja se bodo reševala na miren način. Če to ne bo mogoče, bo o sporu odločalo pristojno sodišče.

 

 1. Veljavnost Pravil

12.1. Ta Pravila stopijo v veljavo z dnem 28. marec 2022.